Deklaration

 

 

Deklaration

Underskrevne ejer af matr. nr. 5-a og 5-eq Nyrup by, Raklev sogn, i det følgende kaldet grundsælgeren, deklarerer herved for mig og efterfølgende Lejere af ejendommen og parceller udstykket herfra:

1.

På hver parcel må kun opføres et enfamiliehus i 1 eller 11/2 etage samt een dertil hørende garagebygning, der må indeholde et redskabsskur.

Der må ikke opføres sommerhus, weekendhus eller lignende på parcellerne.

Husenes tage bør fortrinsvis bestå-af jøde ‘eller mørke tagsten, silikonebehandlet bølgeeternit eller skifereternit, og der må ikke anvendes lys eternit (bølge- eller skifereternit).

Parcellerne må iøvrigt kun bebygges i overenstemmeise med bygningsreglementet for købstæderne og landet samt den til enhver tid værende dispositionsplan og/eller partielle byplan samt bygningsvedtægt for Raklev kommune for tiden bygningsvedtægt af 24/5 1962 og 10/4 1963 stadfæstet af boligministeriet 29/4 1963, hvorefter kommunalbestyrelsen bI. a. skal give tilladelse forinden et af byggeloven omfattet arbejde påbegyndes. jfr. vedtægtens § 4, og kommunalbestyrelsens byggetilladelse kan gøres afhængig af, at bebyggelsen i sine væsentlige træk får en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet kan opnås en god helhedsvirkning, jfr. vedtægten s § 20. Hvis nærværende deklarations bestemmelser er strenge re end bygningsvedtægtens, gælder nærværende deklarations bestemmelser.

2.

Hegn mellem parcellerne skal være levende hegn, evt. suppleret med dyrehegn, d. v. s. stormasket ståltrådshegn.

Hegn mod vejen skal være trådhegn eller levende hegn. Intet hegn mod vej eller nabo må være mere end 1,80 m høj.

Levende hegn mod vejen skal plantes mindst 50 cm bag vejs kel og iøvrigt så langt tilbage, at hegnet ikke i fremtiden vokser ud over vejarealet. Låger mod vej skal åbne indad mod den pågældende parcel.

Permanent parkering af grundejerens eller til dennes husstand hørende automobil (er) må ikke finde sted på vejen, men på hver parcel skal afsættes parkeringsplads til mindst 2 automobiler. Midlertidig parkering af gæster eller lignende er tilladt.

3.

Ubebyggede af ejeren solgte parceller skal slås for græs eller ukrudt mindst 2 gange om året, første gang senest 1/6 og anden gang senest 1/9.

På ejendommen må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støj, røg, lugt, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter grundejerforeningens skøn er til gene for de om boende.

Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, der almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter grundejerforeningens skøn kan ske uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. ‘

Endvidere skal det være tilladt på enkelt eller enkelte parceller efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse at indrette butikker.

4.

Veje, stier, hjørneafskæringer, oversigtsarealer, byggelinier og overkørsler, Veje og stier i deklarationsområdet skal udlægges i overensstemmelse med deklarationskortet og med de på dette angivne bredder.

Ved vejtilslutninger kan der foretages hjørneafskæring i overensstemmelse med de til enhver tid værende vejregier.

Der pålægges de enkelte parceller pligt til at tåle eventuelle skrånings arealer på parcelarealerne i forbindelse med vejens anlæg.

De hjørnegrunde hvor hjørneafskæring fastsættes er pligtig at respektere servitutpålæg af enhver art vedrørende hjørneafskæringen.

Langs samtlige veje pålægges byggelinier på 10,00 m fra vejmidten, således at der ikke må opføres bygninger mellem vejskellet og byggelinien.

Anlæg af overkørsler skal udføres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens forskrifter.

5.

Grundejerforening m. v. Enhver ejer af de af nærværende deklaration omfattede parceller er pligtig at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal stiftes når halvdelen af parcellerne er solgt, hvorefter grundejerforeningens vedtægter vedtages jfr. dog § 5 in fine. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Raklev kommunalbestyrelse.

Når grundejerforeningen er oprettet overtager denne samtlige de under udstykningen hørende private vejarealer og eventuelle andre fælles arealer, der omfattes af nærværende deklaration.

Grundejerforeningen foranlediger vejene anlagt i overensstemmelse med myndighedernes krav.

Til sikkerhed for modningsudgifternes betaling forpligter køberen sig til at udstede pantebrev til ordre forventelig til financierende bank.

Pantebrevet vil være at udstede på grundejerforeningens subsidiært grundsælgerens begæring og forrentes med den til enhver tid værende kassekreditrente incl. provision gældende for hoved bankerne fra det tidspunkt atregne, på hvilken lånet til betaling af modningsudgiftern.e etableres.

Vilkårene for pantegældens afvikling vil iøvrigt være at fastsætte på grundlag af de mellem grundejerforeningen og financierende bank aftalte vilkår, og baseret på størrelsen af de samlede modningsudgifter.

Kapitalen i henhold til pantebrevet kan alt efter vilkårene for modningslån i financierende pengeinstitut forblive indestående uopsigeligt fra ejer til ejer.

Medlemmerne er pligtige til gennem foreningen i fællesskab at deltage i udgifter til afholdelse af anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer, der påhviler grundejerforeningen. Fordelingen sker efter antal solgte parceller inden for deklarationsområdet uanset parcellernes størrelse, dog med undtagelse af de parceller, der afhændes til erhverv (butikker) for hvilke parceller bidraget fastsættes af grundejerforeningen.

Grundsælgeren er ikke pligtig at være medlem af grundejerforeningen, men kan ikke udelukkes fra at være medlem sålænge han er ejer af ovennævnte ejendom eller parceller udstykket herfra og da i forhold til det ham tilhørende antal parceller.

Påtaleretten med hensyn til nærværende deklarationsbestemmelser tilkommer Raklev sogneråd og/eller grundsælgeren, eller den til hvem han måtte overdrage påtaleretten ifølge tinglyst dokument og/eller grundejerforeningen ved dennes bestyrelse. Grundsælgeren er berettiget til at oprette en grundejerforening for området inden halvdelen af parcellerne er solgt. Grundsælgeren er berettiget til når som helst at overdrage påtaleretten til grundejerforeningen.

6.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 5-a og 5-eq Nyrup by, Raklev sogn samt på ejendommene matr. nr. 5-dr og s-dp ibd.

Deklarationens § 5 begæres tinglyst tillige pantstiftende for et beløb på 4.000,00 pr. parcel forud for al pantegæld, bortset fra kredit- og hypotekforeningslån og 3. prioritetslån hos offentlige låneinstitutioner. Panthaver er den til enhver tid værende grundejerforening eller den til hvem denne har overført pantsikkerheden. Overtrædes denne deklarations bestemmelser og bringes forholdene på stedet ikke efter påtale af grundejerforeningens bestyrelse i orden inden for en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er grundejerforeningen berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre på ejerens eller brugerens regning. – Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

7.

Ændring af deklarationens bestemmelser kan ske ved simpel stemmeflerhed på en generalforsamling, der opfylder grundejerforeningens vedtægtsbestemmelser.

Endvidere udkræves samtykke fra Raklev kommunalbestyrelse samt grundsælgeren, sålænge sidstnævnte bevarer sin påtaleret.

Kalundborg, den 25. november 1968.