Vedtægter

 

 

Vedtægter

§1.

FORENINGENSNAVN & HJEMSTED

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Lynggården”.

Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune.

Foreningens adresse er formandens adresse.

§2.

FORENINGENS FORMÅL

 Stk. 1Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i grundejerforeningen, at foranledige, at de af grundejerforeningen eventuelle tilhørende fællesarealer anlægges, vedligeholdes og renholdes, og at sørge for, at deklaration/deklarationer i henhold til hvilke grundejerforeningen er påtaleberettiget, bliver overholdt.

Stk. 2Skabe et sammenhold i Grundejerforeningen via forskellige arrangementer.

§3.

MEDLEMSKAB

Stk. 1Ejere af en ejendom, der er udstykket af ejendommen matr. nr. 5-a og 5-eq Nyrup By, Raklev, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

Stk. 2Andre grundejere kan blive medlemmer af foreningen, såfremt dette vedtages af bestyrelsen. En sådan vedtagelse kan til enhver tid ændres af generalforsamlingen.

Stk. 3Ved et medlems overdragelse af sin ejendom, frigøres medlemmet for sine forpligtelser, når køberen af ejendommen har meddelt ejerskiftet. På dette tidspunkt indtræder køberen rettigheder og forpligtelser som medlem af grundejerforeningen.

Stk. 4Hvert medlem modtager en velkomstgave, samt et eksemplar af foreningens folder (Velkommen til Lynggården)

 §4.

KONTINGENT

Stk. 1Foreningens medlemmer betaler kontingent som fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 2Nye medlemmer (ikke ejerskifte) betaler for første periode alene forholdsmæssig andel af årskontingentet.

Stk. 3Sidste rettidige betalingsdag for kontingent er den 1. Maj.

Stk. 4Medlemmerne er pligtige at anmelde bopælsforandring eller ejerskifte inden 14 dage.

§5.

LEDELSE

Stk. 1Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 2Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer samt sekretær, der gælder for 2 år, regnet fra den ordinære generalforsamling.

Stk. 3Bestyrelsen modtager et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 4Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelse, ud over kontingent betaling.

Stk. 5Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.

Stk. 6Beslutning om salg af grundejerforeningen tilhørende eventuel fast ejendom og optagelse af lån kan alene finde sted efter forudgående godkendelse på generalforsamlingen.

 §6.

MYNDIGHED

Stk. 1Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 3Forslag som medlemmerne ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt dette er begæret af mindst 1/3 af medlemmerne, efter bestyrelsesbeslutning eller generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 6På generalforsamlingen har hver husstand 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 7Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail/brev til

medlemmerne.

 §7.

GENERALFORSAMLING

 På den ordinære generalforsamling behandles følgende.

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Bestyrelsens beretning

4.Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5.Godkendelse af foreningens budget

6.Behandling af indkommende forslag

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

  1. A) 3 medlemmer ulige år
  2. B) 2 medlemmer lige år
  3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
  4. Valg af 2 Revisorer (hvert år)

10.Valg af Revisor suppleant (hvert år)

  1. Evt.

§8.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§9.

VEDTÆGTÆNDRINGER

Til vedtagelse af ændringer af vedtægter eller deklaration(er) kræves et flertal på 2/3 af de

tilstedeværende medlemmers stemmer.

Har 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemt for, kan mindst 5 medlemmer af de tilstedeværende eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen kræve indkaldt til ny generalforsamling.

Forslag er vedtaget på den nye generalforsamling, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

§10.

MØDER

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt samt i tilfælde af, at formanden, næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§11.

ÅRSREGNSKAB

Stk. 1Kasseren foretager bogføring. Kasseren er berettiget til at have et mindre likvidt pengebeløb til rådighed, hvilket til enhver tid fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2Foreningens regnskabsår er kalenderåret.