Referat

fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen 21. februar 2018

Referat af generalforsamling 21. februar 2018

Onsdag d. 21. februar 2018, afholdtes generalforsamling for Lynggårdens Grundejerforening. Mødet blev afholdt i Kalundborg Hallens mødelokale.

15 personer mødte op (12 stemmeberettigede). Der blev serveret øl og vand til de fremmødte, samt småkager mv.

 Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for 2017 og budget 2018

4) Behandling af evt. indkomne forslag

Herunder: Bestyrelsen forelægger 1 pkt. til afstemning

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand Torben Hansen, Kasserer Brian Olsen og Sekretær Pernille Hoffmeyer er på valg

6) Evt.

Ad 1 Bestyrelsesmedlem Johnny Jensen blev valgt som dirigent

Ad 2 Bestyrelsesformand Torben Hansen fremlagde beretning for 2017, hvor vi kunne se tilbage på hvad der var sket i årets løb

 • Vinteren var mild og der var ikke behov for at bede om snerydning mv.
 • Kommunen har igen i 2017 været behjælpelig med at reparere en del huller på vejene i kvarteret
 • Fastelavnsfest i februar blev afholdt i skolegården på Nyrupskolen der var stor tilslutning. Der blev slået katten af tønden og herefter uddelt slikposer og serveret pølser med brød
 • Sommerfest/aktivitetsdag blev desværre ikke til noget grundet for få tilmeldinger
 • Bestyrelsen har året igennem arbejdet med forskellige løsninger i forhold til opsætning af hjertestarter. ”Kunsten at redde liv” har via lokale sponsorater, sat en hjertestarter op på Børnehuset Regnbuens mur ved parkeringspladsen. To førstehjælpskurser blev afholdt – omkostningerne er dækket af Trygfonden.

 Formandens beretning blev godkendt.

 Ad 3 Regnskabet for 2017 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Budgettet for 2018 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad 4 Der er ikke modtaget indkomne forslag.

Bestyrelsen forelagde 1 pkt. til afstemning

1.Forslag til Vedtægtsændringer

Alle paragraffer blev gennemgået en for en, og med ganske få tilføjelser blev Forslag til Vedtægtsændringer vedtaget. Se vedlagte bilag.

 Ad 5 Bestyrelsesmedlemmer Torben Hansen, Brian Olsen og Pernille Hoffmeyer var på valg, men modtog genvalg.

 • Formand Torben Hansen er genvalgt for 2 år
 • Kasserer Brian Olsen er genvalgt for 1 år
 • Sekretær Pernille Hoffmeyer er genvalgt for 2 år
 • Suppleant Gitte Kristiansen er genvalgt for 1 år
 • Suppleant Ole Lauritzen er genvalgt for 1 år
 • Revisor Per Rugbjerg er valgt for 1 år
 • Revisor Birgith Stenderup er valgt for 1 år
 • Revisor suppleant Finn Baad er valgt for 1 år

 Ad 6 Evt:

 • Jesper Fabrin fra Kalundborg Politi, kom og fortalte os lidt om den indsats de gør i vores område, og om hvilke muligheder vi selv har for at ”forhåbentlig” undgå indbrud.

De er 4 betjente i Forebyggelse Kalundborg Vest, som har et bredt og godt lokalkendskab.

Vores formand Torben Hansen er blevet valgt som Tryghedsformand i kvarteret.

I 2017 var der 85 indbrud i 4400 Kalundborg. Heraf var de 13 i vores område.

Jesper Fabrin opfordrer os til aktivt at benytte os af Nabohjælp, samt f.eks. også at hente en app til vores telefoner, som hedder politi.dk. Denne kan bl.a. benyttes til at tippe politiet hvis vi ser noget mistænkeligt.

 • Legepladsen er blevet fjernet, grundet meget dårlig stand og området er overgået til Kommunen pr. 1/1 2018. Formand Torben Hansen har været i dialog med Kommunen vedr. de fremtidige planer for området, men disse kendes pt. ikke. Det vil evt. være en mulighed at søge diverse Fonde mv., om tilskud, og Bestyrelsen vil forsøge at gå ind i dette arbejde. En ny legeplads vil være en stor gevinst for vores område.
 • Bestyrelsen har fået en ”hundelorte-patrulje” i gang i kvarteret. Der er desværre alt for mange som ikke samler op efter deres hund og det er et stort problem. Denne såkaldte ”hundelorte-patrulje” har været på arbejde to gange nu, på vejene i vores forening, og spandene var fyldt til renden. Hermed igen en opfordring til at man selvfølgelig altid samler op – hundeposerne hænger klar !
 • Kommunen har haft målere på vores veje i kvarteret. De har målt hastighed eller antal biler. Bestyrelsen følger op på udfaldet, og spørger ind til det vejbump som vi tidligere har efterspurgt.

Bestyrelsens medlemmer 2018:

Formand Torben Hansen, Lynggårdsvænget 7thansen@ka-net.dk

Næstfm. Flemming Boesen, Lynggårdsvej 14mf.boesen@mail.dk

Kasserer Brian Olsen, Månebakken 10maanebakken@gmail.com

Sekretær Pernille Hoffmeyer, Rævebakken 11pernillehoffmeyer@gmail.com

Medlem Johnny Jensen, Lynggårdsvænget 3ditteogjohnny@hotmail.com

Suppleant Gitte Kristiansen, Lynggårdsstien 12martinvang@ka-net.dk

Suppleant Ole Lauritzen, Lynggårdsstien 3lauritzen@ka-net.dk

Revisor Per Rugbjerg

Revisor Birgith Stenderup

Rev. Sup. Finn Baad

Vi siger tak for et godt møde

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Lynggårdens Grundejerforening

 

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 20. februar 2019

Kl. 19:00

Kalundborg Hallerne – Mødelokale 1