Referat

fra generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Grundlyng 18. februar 2020

  1. Valg af dirigent

Ole, Lynggårdsstien 3 vælges som dirigent.

  1. Valg af stemmetæller

Morten, Lynggårdsvænget 8 vælges som stemmetæller

  1. Bestyrelsens beretning

I 2019 afholdt vi 2 arrangementer: fastelavnsfest på Nyrupskolen med de obligatoriske 40-50 tilmeldte samt sommerfest med lige så mange tilmeldte. Sommerfesten bød på fælles opvarmning for at slippe for ømme muskler og skader efter tidligere års erfaringer. Herefter var der gummistøvlekast, stafetter og rundbold, hvor vi spillede børnene mod de voksne. Her vandt børnene med en smule hjælp fra dommerne. Vi sluttede den hyggelige dag af med pølsevogn i formandens indkørsel og skattejagt for børnene. Vi håber at kunne gentage den hyggelige dag i 2020.

Igen i år har kommunen været ude og lappe lidt på veje og fortove. De kommer dog ikke af sig selv. Det er derfor vigtigt, at grundejerne selv tipper kommunen, hvis der er skader og huller i asfalten. Dette gøres nemt på ”Giv et praj” – appen eller på kommunens hjemmeside.
Heldigvis har der i 2019 ikke været den helt store indbrudsbølge, som vi før har oplevet. Ifølge politiet skyldes det at flere og flere har fået alarmer, hvilket har en god præventiv effekt.
Desværre var der lidt drengestreger og hærværk i 2019 – det sædvanlige sparken til lygtepæle og banken på døre og vinduer, men ikke mindst ildspåsættelse til vores avis- og flaskecontainere sidst i november. Det er stadig uvist, om vi får nogle nye containere, da vi senere på året får et nyt skraldesystem, der gør dem overflødige.
Afslutningsvist vil Formanden gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Det er en fornøjelse at have så stærkt et team, hvor alle byder ind med at få løst opgaverne.

  1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Årsregnskab 2019 godkendes.

  1. Godkendelse af foreningens budget

Budget 2020 godkendes.

  1. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har flg. forslag:

a) Vedtægtsændring

§4. stk.3 – ”Sidste rettidige betalingsdag for kontingent er den 1. maj.”

Ændres til:

”Sidste rettidige betalingsdag for kontingent er den 1. Maj.
Er betalingen ikke foretaget inden denne dato, er grundejerforeningen berettiget til at sende rykkerskrivelse + gebyr på kr.100,-. Hvis denne rykker for kontingent + gebyr ikke indbetales senest den 1. juli, lader grundejerforeningen inddrivelsen overgå til retslig inkasso uden yderligere påkrav. Omkostningerne ved inkassation afholdes af medlemmet.”

Forslaget til vedtægtsændringen er godkendt.

b) Jubilæumsfest 2020

Det foreslås at afholde en sommerfest med aktiviteter for børnene i løbet dagen med efterfølgende grillarrangement i telt eller lign. Bestyrelsen får godkendt et budget på max. 30.000 til afholdelse af en kombineret sommer- og jubilæumsfest. Bestyrelsen definerer programmet og melder dato samt indhold for dagen ud inden sommerferien for at sikre stor opbakning.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Torben og Camilla genvælges for de næste to år.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)

Camilla, Rævebakken 13 vælges til 1. suppleant
Ole, Lynggårdsstien 3 vælges til 2. suppleant

  1. Valg af 2 Revisorer (hvert år)

Gitte, Lynggårdsbakken 7 og Lisbet, Lynggårdsstien 11 vælges til revisorer.

  1. Valg af Revisor suppleant (hvert år)

Morten, Lynggårdsvænget 8 vælges til revisor suppleant.

Hundelortepatruljen: Formanden bestiller nye klistermærker til skraldespandene.

 

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 20. februar 2019

Kl. 19:00

Kalundborg Hallerne – Mødelokale 1